FAQ

Cursuri autorizate

Răspuns:

Fundaţia FPIP  Viitor deţine calitatea de furnizor de formare profesională autorizat pentru programele oferite(calificare, iniţiere, specializare, perfecţionare).Lista autorizaţiilor poate fi consultată  în cadrul secţiunii CADRU LEGAL.De asemenea, cursanţii pot solicita o copie după autorizaţia cursului vizat pe e-mail, printr-o cerere transmisă la adresa office@calificat.ro. 

Totodată, organizaţia este înregistrată în REGISTRUL NAŢIONAL AL FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIOANALĂ AUTORIZAŢI(R.N.F.F.P.A), disponibil în vederea consultării pe www.anc.edu.ro.

Răspuns:

-Posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

-Curs autorizat A.N.C.(Autoritatea Naţională pentru Calificări),M.M.J.S. (Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale)  şi M.E.N.(Ministerul Educaţiei Naţionale).

-Obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).

-Cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

-Posibilitate de angajare după finalizarea cursului şi acces gratuit la portofoliul locurilor de muncă vacante.

-Pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

-Costul cursului include toate taxele aferente participării:

• acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

• acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

• acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

• suport de curs și alte resurse bibliografice;

• sustinerea examenului de absolvire;

• eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

-Pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.

-Tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.

-La finalizarea cursului, vei primi un VOUCHER VALORIC, care poate fi utilizat pentru a achita parţial sau integral un alt curs din oferta noastră,sau pe care îl poţi oferi CADOU altei persoane.

Răspuns:

Pentru a te putea înscrie la un curs, este necesar să îndeplineşti condiţiile de acces din punct de vedere al studiilor, specificate în prezentarea cursului.

Răspuns:

Solicitare informaţii suplimentare curs

Doreşti să obţii informaţii suplimentare despre un curs? 

Te rugăm să completezi formularul de solicitare informaţii din pagina cursului.Un reprezentant al echipei  FPIP  te va contacta în vederea transmiterii detaliilor solicitate.

Înregistrare/Rezervare loc

Eşti interesat de un curs şi doreşti să fii notificat cu privire la data începerii acestuia?

Te rugăm să te înregistrezi prin completarea formularului de înscriere (în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI).Completarea formularului  semnifică transmiterea datelor de contact la care te putem anunţa cu privire la începerea cursului şi nu presupune alte obligaţii din partea ta.De asemenea, poţi urmări calendarul cursurilor la secţiunea ANUNŢURI.

Înscriere

Acte necesare:

-Formular înscriere(în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI ;

- Copie carte identitate;

- Copie certificat naştere;

- Copie act studii - conform specificaţiilor prevăzute în pagina cursului;

- Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);

- Adeverinţă medic  familie / Fişă aptitudini(cu menţiunea „Apt muncă”) - în original.

În cazul cursurilor de calificare, cursanţii vor încheia şi un contract de formare profesională, la Secretariatul FPIP.

Actele pot fi transmise prin e-mail la adresa office@calificat.ro sau la unul din Secretariatele FPIP din ţară (vezi secţiunea CONTACT).

Răspuns:

Deoarece pentru un  curs  tariful poate să difere în funcţie de locaţia acestuia, te rugăm să ne contactezi , utilizând datele din cadrul secţiunii CONTACT.

Răspuns:

Cursurile pot fi achitate integral sau în rate, cu numerar la unul din Secretariatele FPIP sau prin virament bancar.

Răspuns:

Şedinţele de curs se desfăşoară în timpul săptămânii după-masă, sau în week-end, dimineaţa.

Răspuns:

La cursurile de calificare, iniţiere, specializare sau perfecţionare, cursanţii vor participa în clasă (tip de studiu „faţă în faţă”).Şedinţele de curs se împart  în şedinţe de teorie şi şedinţe de practică, în funcţie de specificul cursului (după caz, aplicaţii practice în clasă, practică sau lecţii vizită), fiind structurate pe module.

La sfârşitul fiecărui modul, se organizează şedinţe de evaluare pe parcurs.Notele obţinute se consemnează în catalogul participanţilor la programul de formare profesională.

Răspuns:

Suportul de curs va fi difuzat tuturor participanţilor pe fascicole, pe parcursul desfăşurării programului de formare profesională, în format electronic (pe e-mail ori CD)-sau printat, în sala de curs.

Răspuns:

Participanţii vor fi informaţi cu privire la orar prin sms şi e-mail.Orarul se transmite la sfârşitul fiecărei luni pentru luna următoare sau ori de câte ori este necesar.

Răspuns:

La  cursurile de calificare, iniţiere, specializare sau perfecţionare, finalizate cu certificate având recunoaştere profesională cf. O.U.G. 129/2000, republicată, cursanţii vor participa la cursuri în clasă (tip de studiu „faţă în faţă”).

Studiul on-line , la distanţă şi studiul de tip Blended Learning (concept de studiu format din studiul în clasa si studiu on-line) nu sunt reglementate sau recunoscute în sistemul de formare pofesională continuă ca mod exclusiv de parcurgere a unui program, ci cu scopul de a completa tipul tradiţional de predare (în clasă) şi a de a oferi  fiecărui cursant un nivel avansat de cunoştinţe de nivel tehnic ridicat.

Răspuns:

Conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  OUG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, una din obligaţia beneficiarului programului de formare profesională este de a frecventa programul pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire.

Răspuns:

Participanții la programele de formare profesională susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.La examenul de absolvire se pot înscrie, pe baza unei cereri, participanţii care au parcurs tematica programului de formare profesională.

Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională.

Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituite din:

a) 2 specialiști din afara furnizorului de formare profesională;

b) un specialist care reprezintă furnizorul de formare profesională.

Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la10.Nota minimă pentru promovarea probei scrise este 5 (cinci).Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (şase).Media finală la examenul de absolvire o constituie media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe de examen, calculată cu două zecimale, fără rotunjire. 

Răspuns:

Participanţii care nu se prezintă la examenul de absolvire sau nu îl promovează primesc o adeverinţă de participare la programul de formare profesională, în baza căreia se pot înscrie pentru  susţinerea unui alt examen de absolvire, în aceleaşi conditii, organizat pentru o grupă ulterioară.Înscrierea se va face  cu minim 14  zile înainte de data stabilită.

În cazul în care furnizorul de formare profesională nu mai organizează un nou examen de absolvire în termenul dorit de participanţii la program, aceştia pot solicita susţinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesională, pe baza adeverinţei menţionate mai sus.

Răspuns:

În tariful cursului sunt incluse:

acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

suport de curs și alte resurse bibliografice;

susţinerea examenului de absolvire;

eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

Alte taxe:

a) taxă eliberare duplicat certificat calificare/absolvire-100 RON;

b) taxă examinare pentru persoanele care nu au participat la examenul de absolvire organizat pentru grupa în cadrul căreia au fost înmatriculaţi şi care solicită înscrierea la un nou examen– 100 RON;

c) taxă examinare pentru persoanele care nu au promovat  examenul de absolvire şi solicită înscrierea la un nou examen -50 RON;

d) taxă arhivare certificat calificare/absolvire(se aplică pentru certificatele neridicate într-un termen de 90 de zile de la data informării cu privire la eliberarea acestora)-50 RON;

e) taxă serviciu avizare certificat calificare/absolvire-50 RON.

Răspuns:

Furnizorul de formare profesională eliberează persoanei care a promovat examenul de absolvire a unui program de formare profesională următorul tip de certificat, după caz:

a) certificat de calificare profesională pentru programele de calificare sau recalificare;

b) certificat de absolvire pentru programele de iniţiere, perfecţionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

Certificatele se eliberează însoţite de o anexă denumită "Supliment descriptiv al certificatului", în care se precizează competenţele profesionale dobândite, prevăzute în standardul ocupaţional, respectiv în standardul de pregătire profesională.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaştere naţională, sunt imprimate tip, tipărite pe hârtie specială, având elemente de securizare şi au regimul actelor de studii.

Răspuns:

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.

Aplicarea apostilei se face de către organele competente.În vederea aplicării apostilei, este necesară verificarea autenticităţii certificatului prin procedura de avizare(prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare).

Pasul 1.Obţinerea avizului în vederea apostilării (avizarea certificatului).

Unde mă adresez? 

Este necesar să vă adresaţi către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Judeţului Braşov  sau să solicitaţi organizatorului cursului să iniţieze demersurile necesare.

Ce acte sunt necesare?

-Cerere tip (se completează la Sediul FPIP sau la Secretariatul Tehnic al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Judeţului Braşov);

-Copie Buletin/carte de identitate/ procura notarială;

- Actul de studii(certificatul de calificare profesională sau de absolvire) însoţit de suplimentul descriptiv al acestuia-în original şi copie.

Pasul 2.Apostilarea

Unde mă adresez? 

Este necesar să vă adresaţi către Instituţia  Prefectului din judeţul unde aveţi domiciliul.

Ce acte sunt necesare?

-Cerere tip; 

-Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului (se obţine apostila doar pe actul original);

-Buletinul/cartea de identitate/ procura notarială/contractul de prestări servicii însoţit de delegaţie din partea firmei.

Afla mai multe si despre recunoaşterea calificărilor profesionale în Uniunea Europeana AICI.

Răspuns:

Suplimentul descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS, descrie calificările profesionale deţinute de orice persoană care posedă certificatul de formare profesională  educaţional la care se face referire. În acest scop, el prevede, printre altele, informații cu privire la competenţele dobândite, gama de activități profesionale disponibile,organismele de certificare, nivelul de calificare, condiţiile de admitere necesare și posibilități de acces la următorul nivel de formare. 

Nu înlocuieşte certificatul original şi nu asigură recunoaștere automată. Este eliberat de instituţia care a organizat cursul.

Documentul completează informaţiile cuprinse deja în certificatul original, făcându-l mai uşor de înţeles, în special pentru angajatorii sau instituţiile din alte ţări. 

Răspuns:

În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de calificare sau de absolvire original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesională eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva furnizorului de formare profesională.

Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte:

    a) declaraţia scrisă dată de titularul certificatului de calificare sau de absolvire în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care acesta a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv;

    b) dovada publicării pierderii certificatului de calificare sau de absolvire, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

    c) copie de pe actul de identitate.

Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.

Răspuns:

Calificarea = tip de program de formare profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.

Răspuns:

Cadrul naţional al calificărilor stabileşte 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare profesională din România şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)

Nivelurile de calificare

Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului național al calificărilor

Cunoștințe*

Abilități**

Competențe***

Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt

cunoștințe generale de bază

abilități de bază necesare pentru a executa sarcini simple

muncă sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat

Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt

cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu

abilități cognitive și practice de bază necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple

munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie

Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt

cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu

o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază

asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor

Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt

cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu

o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu

autogestionare cu ajutorul unor indicații în general previzibile în cadrul situațiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu

Nivelul 5 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt

cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective

o gamă amplă de abilități cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte

gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora

Nivelul 6 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt

cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor

abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat

gestionarea de activități sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor

Nivelul 7 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt

cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale; conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii

abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii

gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor

Nivelul 8 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt

cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și cunoștințe aflate la granița dintre diferite domenii

abilitățile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente sau a practicilor profesionale

demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situații de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea

După data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care organizează programe de formare profesională, sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.

Răspuns:

Iniţierea = tip de program de formare profesională care conduce la dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională.

Răspuns:

Specializarea = tip de program de formare profesională prin parcurgerea căruia se pot dobândi toate competenţele prevăzute în standardul ocupaţional, în aceeaşi arie ocupaţională sau se dobândesc competenţe fundamentale/cheie/tehnice noi într-o arie ocupaţională nouă.

Răspuns:

Perfecţionare = tip de program de formare profesională având ca scop actualizarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor profesionale şi/sau dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale, ale unei persoane care deţine deja o „calificare/specializare”. Condiţia de acces la acest tip de program este:

- deţinerea unui certificat de calificare

                    sau

- deţinerea unui certificat de absolvire a unui curs de specializare.

Răspuns:

Competențele profesionale se dobândesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor OUG 129/2000, republicată, se definesc astfel:

a) prin calea formală se înțelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea nonformală se înțelege practicarea unor activități specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se înțelege modalitățile de formare profesională neinstituționalizate, nestructurate și neintenționate contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socioeducațional,familie, societate sau mediu profesional.

Răspuns:

Standardul ocupaţional este un instrument care stabilește legătura între cerinţele pieţei muncii, exprimate prin deprinderile şi competenţele necesare practicării unei ocupaţii și elementele definitorii ale educaţiei şi formării profesionale, exprimate prin: cunoştinţe, nivel de calificare, nivel educaţional, plan şi programă de formare teoretică şi practică, condiţii de acces, condiţii de promovare, dezvoltare personală, diplome/certificate, suplimente la diplome/certificate, în condiţii de asigurare a calităţii sistemului.

Evaluarea si Certificarea competentelor profesionale

Răspuns:

DA, din 2015, Centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale din cadrul Fundației F.P.I.P.-Viitor este autorizat de către A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări) să organizeze programe de evaluare şi să certifice competenţele profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale pentru ocupații/calificări din diverse domenii, precum: Construcții, Turism & HO.RE.CA, Beauty, Sanatate/Social, Comert/Economic s.a.

Acesta se regăsește în Registrul Naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale publicat pe site-ul www.anc.edu.ro.

Grila de programe de evaluare este actualizată în permanență şi poate fi vizualizată în secţiunea ”Evaluare şi certificare competenţe profesionale”

Extras din Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, art.45.
 1. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale se fac în centre de evaluare a competenţelor profesionale.
 2. Autoritatea Naţională pentru Calificări autorizează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelorprofesionale.
 3. Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale,evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi.
 4. Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este aprobată prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naţionale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Răspuns:

Evaluarea competenţelor profesionale este procesul de colectare a informaţiilor necesare pentru stabilirea competenţei şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional pentru o ocupaţie sau calificare data și constă în testarea cunoștințelor teoretice (examen scris şi oral) şi a deprinderilor practice (observare în condiții reale de muncă, simulări sau demonstraţii, proiecte, portofoliu).

Cu alte cuvinte, evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării (certificat de absolvire / certificat de calificare / certificat de competenţe).

Răspuns:

Diferenţa esenţială dintre sistemul de evaluare și cel de formare profesională este că:

 • prin procesul de evaluare şi certificare competenţele sunt demonstrate / certificate, în timp ce,
 • prin formarea profesională acestea sunt formate.

Astfel,

evaluarea competenţelor se adresează acelor persoane care au deja experienţa în muncă şi urmăresc, în principal, obţinerea unui certificat care să le ateste competenţele, în timp ce,

cursurile de formare profesională se adresează persoanelor care doresc să înveţe o meserie.

Certificatele obţinute, fie în urma unui curs de calificare sau a unui curs de iniţiere / perfecţionare fie în urma unei evaluări, au aceeași valoare pe piața muncii. 

Răspuns:
 • Vă oferă recunoașterea competenţelor profesionale pe piața muncii, indiferent de modul în care acestea au fost dobândite;
 • obțineți dovada calificării prin susţinerea unui examen;
 • NU necesită participarea la un curs de formare profesională;
 • se bazează pe ceea ce dumneavostră sunteți capabil să faceți în condiţii reale de muncă;
 • evaluarea este efectuată de către evaluatori de competențe profesionale (specialişti în domeniu), certificaţi de către A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări);
 • programul de evaluare poate fi organizat când există minim 1 candidat înscris, nefiind necesară completarea unei grupe (ca în cazul programelor de formare profesională);
 • se desfăşoară după un program flexibil, stabilit împreună cu dumneavostră, fără să vă afecteze programul de muncă;
 • nu durează mai mult de 30 zile;
 • certificatul obținut vă oferă dreptul legal de muncă și este recunoscut atât la nivel naţional cât şi internaţional (prin apostilare).
Răspuns:

 ETAPA 1: Completarea cererii de înscriere la procesul de evaluare prin care soliciți evaluarea și certificarea competențelor (descarcă formularul AICI)

Odată cu cererea, te rugăm să trimiţi următoarele documente:

 • copia actului de identitate valabil; 
 • copia certificatului de naştere 
 • copia certificatului de căsătorie (doar în cazul în care ţi-ai schimbat numele în urma căsătoriei).
 • copia ultimei diplome de studii;

Acestea se pot transmite prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau depune la Secretariatul Centrului de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor  (Vezi secţiunea CONTACT)

În termen de 24 de ore de la primirea documentelor un consultant al Centrului de evaluare Fundația F.P.I.P-Viitor iți va confirma înscrierea (telefonic sau prin email).  

 ETAPA 2:  Desemnarea unui Evaluator de competențe profesionale

În vederea evaluării competențelor profesionale, îți este repartizat un evaluator de competențe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare;

Evaluarea se realizează în baza standardului ocupaţional aferent ocupației/calificării pentru care soliciți certificarea competențelor.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare, pe scurt: ce cunoştinţe, abilităţi şi atitudini trebuie să deţină şi ce activităţi trebuie să desfăşoare un Instalator, Dulgher, Zidar, Bucătar etc.

A fi competent într-o ocupaţie înseamnă:

 • a aplica cunoştinţe de specialitate,
 • a folosi deprinderi specifice,
 • a analiza şi a lua decizii,
 • a folosi creativitatea,
 • a lucra cu alţii ca membru al unei echipe,
 • a comunica eficient,
 • a te adapta la mediul de muncă specific,
 • a face faţă situaţiilor neprevăzute.

Dacă este necesar, evaluatorul te va ajuta să înţelegi mai bine standardul ocupaţional pentru care soliciţi evaluarea competenţelor profesionale. Tot evaluatorul Centrului nostru îţi va sta la dispoziţie pentru a discuta termeni de specialitate, tematici specifice ocupaţiei sau informaţii de ultima oră privind metode şi tehnici noi etc… Dar şi pentru a planifica traseul educaţional, în cazul în care ai nevoie de mai mult decât doar de o simplă evaluare şi certificare de competenţe. Noi îi respectăm şi suntem alături prin tot ceea ce putem face de cei care îşi doresc mai mult de la cariera profesională. (Iar aceste servicii sunt incluse în tariful pentru evaluare şi certificare.)

Poţi descărca Standardul Ocupaţional pentru ocupaţia/calificarea în care doreşti să te califici accesând pagina de prezentare a programului vizat din secțiunea Evaluare și Certificare a Competențelor Profesionale 

 ETAPA 3: Stabilirea programului de desfășurare a procesului evaluare:

Împreună cu evaluatorul veţi stabili:

 • unităţile de competenţă pentru care doreşti să fii evaluat;
 • metodele de evaluare ce vor fi utilizate pentru demonstarea competenţei profesionale (test scris, întrebări orale, observare directă, simulare, portofoliu, rapoarte din partea altor persoane, proiect etc.);
 • data şi locaţia pentru fiecare etapă de evaluare. 

 ETAPA 4: Completarea fișei de autoevaluare:

Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, analizezi, asistat de evaluatorul de competențe profesionale, propria performanță profesională în raport cu conținutul standardului ocupațional și completezi o fișă de autoevaluare (aprecierea rezultatelor propriei activități, a aptitudinilor, atitudinilor și a altor capacități, în raport cu cerințele standardului ocupațional). 

În funcție de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competențe profesionale îți recomandă întrarea în procesul de evaluare pentru întreg standardul sau pentru o parte a acestuia ori renunțarea la intrarea în procesul de evaluare. 

În situaţia în care nu doreşti acum evaluarea tuturor unităţilor de competenţă, acestea pot fi evaluate separat, în timp, pe parcursul mai multor sesiuni de evaluare. În urma unui viitor curs sau a unei noi experienţe, dacă vei şi dobândi noi competenţe, vei putea solicita o nouă evaluare şi vom certifica şi acea unitate de competenţă.

 ETAPA 5: Aplicarea metodelor de evaluare (susținerea examenului):

Evaluarea propriu-zisă presupune culegerea şi înregistrarea dovezilor de competenţă obţinute în urma aplicării metodelor de evaluare convenite cu evaluatorul (test scris, întrebări orale, observare directă, simulare, portofoliu, raport terţi/recomandare, etc.)

Dovezile de competență pe care le produci pe parcursul evaluării sunt analizate de evaluatorul de competențe profesionale în raport cu cerințele standardului ocupațional. 

După încheierea analizei, evaluatorul îți comunică rezultatele evaluării. Dacă nu ești mulțumit de decizia ‘încă nu competent’, raportată la anumite unități de competență, ai dreptul să faci contestație, pe care o depui la central de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei. 

 ETAPA 6: Eliberarea certificatului de competențe profesionale:

Procesul de evaluare se finalizează cu obţinerea deciziei ”competent” sau ”încă nu competent” pentru fiecare unitate  de competență, în parte, pentru care tu ai candidat în procesul de evaluare.

Dacă ai fost declarat competent, primești un certificat de competențe profesionale pentru unitățile de competență în care ai fost declarat competent. 

Certificatul de competențe profesionale se eliberează în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare; 

Acest certificat este recunoscut pe teritoriul României iar apostilat și în strainatate. 

Află care este valoarea certificatul de competențe profesionale obtinut in urma procesului de evaluare AICI

 

Răspuns:

  Dovezile de competență se colectează prin aplicarea unor metode și instrumente de evaluare, ca de exemplu: 

  • test scris cu itemi obiectivi (proba scrisă), 
  • interviu, 
  • observare directă a activităților pe care le realizezi în condiții reale sau simulate de muncă (proba practică); 
  • un proiect, lucrări realizate anterior procesului de evaluare (portofoliu de lucrări) sau imagini de la locul de muncă; 
  • rapoart din partea altor persoane (recomandare). 
  Răspuns:

  Metoda de evaluare este tehnica prin care se culeg dovezi de competenţă. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluarea, observarea directă, întrebările orale, testul scris, proiectul, simularea sau demonstraţia structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliul de lucrări realizate anterior evaluării.

  Metodele de evaluare utilizate de Centrul de evaluare "Fundaţia F.P.I.P.-Viitor" evidenţiază faptul că un candidat are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor de muncă şi, mai ales, are capacitatea de a obţine rezultatele aşteptate în urma efectuării acestor activităţi.

  Cu alte cuvinte, metodele de evaluare evidenţiază:

  • Cunoştinţele şi deprinderile corespunzătoare unităţii sau grupului de unităţi evaluate
  • Capacitatea de înţelegere şi discernământul candidatului
  • Atitudinea acestuia în diferite situaţii de muncă
  • Capacitatea de adaptare la mediul de muncă în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate
  • Capacitatea de a acţiona eficace în situaţii neprevăzute.
  Răspuns:

  Specialişti cu experienţa recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care sunt desemnaţi de centrul autorizat să efectueze evaluări şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  • Au studii superioare în domeniul pentru care evaluează,
  • Au experienţă profesională demonstrată,
  • Sunt certificaţi de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA/CNCFPA) pe baza standardului de Evaluator de competenţe profesionale.
  Răspuns:

  Certificat de competențe profesionale, recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei, în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, iar tradus și apostilat este recunoscut la nivel internațional.

  Prin Ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Muncii nr. 3329/81 din 23 februarie 2005 se precizează că persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice ale unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale, care are aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

  Extras din Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării și al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei nr. 3329/81/2005

  ART. 33

  1. Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competențe profesionale, pentru unitățile de competență în care au fost declarate competente.
  2. Persoanele declarate competente pentru toate unităţile de competenţă specifice unei ocupaţii sau calificări primesc un certificat de competenţe profesionale care cumulează toate competenţele profesionale specifice acelei ocupaţii sau calificări în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv standardul de pregătire profesională.
  3. Certificatele menţionate la alin. 2 au aceeaşi valoare ca şi certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoaştere naţională, eliberate în sistemul formal de formare profesională.

  Răspuns:

  DA. Pentru a obţine certificatul de competențe profesionale este necesar doar să cunoaşteţi meseria pentru care doriţi certificarea competențelor (calificarea).

  Răspuns:

  Durata procesului de evaluare se stabileşte în funcţie de specificul şi de complexitatea ocupaţiei/calificării, fără a depăşi 30 de zile.

  Răspuns:

  Deoarece tariful variază în funcţie specificul și de complexitatea ocupației/calificării, vă rugăm să ne solicitați oferta de preț utilizând datele din cadrul secţiunii CONTACT.

  Costul programului include toate taxele aferente evaluării, certificării și eliberării certificatului de competențe profesionale.

  Răspuns:

  Taxa pentru evaluarea competențelor profesionale se poate achitata integral sau în rate, cu numerar la Secretariatul Centrului de evaluare Fundația F.P.I.P. -Viitor (Brașov) sau prin virament bancar.

  Răspuns:

  Sesiunile de evaluare pot fi organizate atât în timpul săptămânii cât şi în weekend (dimineaţa, la prânz sau după-amiaza).

  Evaluările se programează în funcţie de disponibilitatea dumneavoastră şi a evaluatorului desemnat de Centru, fără a vă afecta programul de lucru.

   Eşti interesat de un program de evaluare și certificare a competențelor profesionale şi doreşti să fii notificat cu privire la perioada în care vom organiza o nouă sesiune de evaluare?

  Te rugăm să te înregistrezi prin completarea formularului de înscriere (în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI). Completarea formularului  semnifică transmiterea datelor de contact la care te putem anunţa cu privire la organizarea unei noi sesiuni de evaluare şi nu presupune alte obligaţii din partea ta. De asemenea, poţi urmări calendarul sesiunilor de evaluare la secţiunea ANUNŢURI.

  Răspuns:

  Procesele de evaluare și certificare a competențelor profesionale se desfăşoară la sediul centrului de evaluare autorizat şi la unitățile de profil care asigură dotările necesare pentru observarea în condiții reale de muncă.

  Răspuns:

   Dorești să te înscrii/programezi la EVALUARE?

  Te rugăm să transmiți prin e-mail la adresa evaluare@calificat.ro sau la Secretariatul Centrului de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor  (Vezi secţiunea CONTACT), următoarele documente:

  • Formular înscriere (în format pdf sau electronic la secţiunea ÎNSCRIERI) ;
  • Copie carte identitate;
  • Copie certificat naştere;
  • Copie act studii - conform specificaţiilor prevăzute în pagina programului;
  • Copie certificat căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei);
  Răspuns:

  Conform legislaţiei în vigoare furnizorul de servicii de evaluare a competenţelor profesionale are obligaţia de a elibera certificatul de competenţe profesionale în termen de maxim 30 de zile de la finalizarea procesului de evaluare (susţinerea examenului).

  Răspuns:

  DA, certificatele de competențe profesionale au recunoaştere profesională şi în afara teritoriului României, prin aplicarea apostilei. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.

   DESCARCĂ adresa Autorității Naţionale pentru Calificări cu privire la recunoașterea certificatelor de competențe profesionale în Austria

  Aplicarea apostilei se face de către organele competente. În vederea aplicării apostilei, este necesară verificarea autenticităţii certificatului prin procedura de avizare(prevăzută la art. 21 alin. (1) din ordonanţă în vederea aplicării apostilei de la Haga prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare).

  Pasul 1. Obţinerea avizului în vederea apostilării (avizarea certificatului).

  Unde mă adresez? 

  Este necesar să vă adresaţi către Secretariatul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu sediul în București, Sector 1, P-ța. Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117) sau să solicitaţi organizatorului programului de evaluare să iniţieze demersurile necesare.

  Ce acte sunt necesare?

  • Cerere tip (se completează la Sediul FPIP sau la Secretariatul Autorităţii Naţionale pentru Calificări din Bucureşti);
  • Copie Buletin/carte de identitate/ procura notarială;
  • Actul de studii (certificatul de competențe profesionale), în original şi copie.

  Pasul 2. Apostilarea

  Unde mă adresez? 

  Este necesar să vă adresaţi către Instituţia  Prefectului din judeţul unde aveţi domiciliul.

  Ce acte sunt necesare?

  • Cerere tip; 
  • Actul care urmează a fi apostilat în original – la Instituţia Prefectului (se obţine apostila doar pe actul original);
  • Buletinul/cartea de identitate/ procură notarială/contractul de prestări servicii însoţit de delegaţie din partea firmei.

  *Centrul de Evaluare poate presta servicii de avizare / apostilare la cerere 

  Răspuns:

  Completând formularul de solicitare informaţii din pagina de prezentare a programului vizat. Un reprezentant al echipei  F.P.I.P. te va contacta în vederea transmiterii detaliilor solicitate.

  Răspuns:

  Dacă nu promovaţi un instrument/metodă de evaluare aplicat/ă în cadrul procesului, vi se permite să participaţi la o altă probă, prin aplicarea unui instrument asemănător ca structură, conţinut şi nivel de dificultate. Sunt permise doar 2 încercări.

  Răspuns:

  În urma procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, evaluatorul trebuie să ia decizia de competenţă, consemnând ”competent” sau ”încă nu competent”.

  Dacă în urma evaluării nu sunteți mulţumit de decizia "încă nu competent", raportată la anumite unităţi de competenţă, aveţi dreptul de a face contestaţie, pe care o depuneţi la Centrul de evaluare Fundaţia F.P.I.P.-Viitor în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei.

  În consecință Centrul de evaluare desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei.

  Răspuns:

   

  • validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competență care provin din activitățile descrise înstandardul ocupațional /standardul de pregătire profesională;
  • credibilitate: evaluarea folosește metode care conduc întotdeauna la același rezultat;
  • imparțialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesați, fără predominarea vreunui
  • interes particular;
  • flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaților și la particularitățile locului de muncă;
  • confidențialitate: datele privind modul de desfășurare și rezultatul procesului aparțin beneficiarului;
  • simplitate: procesul de evaluare este ușor de înțeles și de aplicat de către toate persoanele implicate.
  Răspuns:

  Evaluarea evidenţiază capacitatea unei persoane de a integra cunoştinţele teoretice cu deprinderile practice şi cu capacitatea proprie de gândire, analiză şi sinteză pentru a efectua activităţi şi a obţine rezultate la nivelul calitativ descris în standard. Astfel, evaluarea competenţelor oferă garanţia că o persoană a demonstrat că are cunoştinţele şi deprinderile necesare efectuării activităţilor descrise în standardul pe baza căruia a fost evaluată. 

  Cu toate că funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa şi să acorde recunoaştere profesională unei persoane, ea mai poate fi utilizată şi în alte scopuri cum ar fi: 

  • recrutarea personalului într-o întreprindere sau instituţie;
  • selectarea personalului pentru diferite funcţii dintr-o organizaţie;
  • determinarea nivelului de pregătire al unei persoane care parcurge un curs său program de formare profesională;
  • direcţionarea şi urmărirea perfecţionării profesionale a personalului;
  • identificarea unor noi utilizări ale deprinderilor deja existente într-o organizaţie în vederea unei restructurări;
  • diagnoza performanţelor angajaţilor dintr-o companie sau instituţie oarecare.

  Informatii Generale

  Răspuns:

  Tipuri de certificate -vezi secţiunea tip de certificat obţinut http://www.calificat.ro/certificat-de-calificare.html

   

  Răspuns:

  Competenţa profesională - reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.

  Contractul de ucenicie la locul de muncă - Un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să-i asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

  Formarea profesională a adulţilor - cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.

  Formarea profesională continuă - este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

  Formarea profesională iniţială - asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

  Funcţia - este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.

  Furnizorii de formare profesională - sunt persoane juridice de drept public său privat care pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a legislaţiei în vigoare.

  Maistrul de ucenicie - Persoana atestată, în condiţiile Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care coordonează formarea profesională a ucenicului.

  Meseria - este complexul de cunoştinţe dobândit prin şcolarizare sau prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestsrea anumitor servicii

  Ocupaţia - activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru această sursă de existenţă. Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie.

  Profesia - este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitată efectiv la locul de muncă.

  Standardul ocupaţional - documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

  Ucenicia la locul de muncă - Formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

  Ucenicul - Persoana fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

  Noutăţi

  Nou!Curs COMPETENȚE ANTREPRENORIALE on-line autorizat

  Cursul de Competențe antreprenoriale este destinat să îți ofere toate resursele necesare pentru a porni o afacere de succes. Cu o combinație de teorie și practică, vei dobândi cunoștințele și încrederea necesară pentru a naviga în lumea afacerilor. Nu rata oportunitatea de a te înscrie și de a investi în viitorul tău antreprenorial!

  Detalii
  Cabinet Medicina Muncii

  Servicii medicale complete de medicina muncii oferite la sediul nostru sau la sediul firmei dumneavoastra. www.calificatpro.ro

  Detalii
  Programe de UCENICIE la locul de muncă

  Programe de ucenicie organizate de angajatori in parteneriat cu furnizorul de formare profesională , finalizate cu certificate cu recunoaștere profesională

  Detalii
  Inscrie-te la cursul TEHNICIAN PRESTATII EVHICULE

  NOU!Curs autorizat, finalizat cu certificat de absolvire, avand recunoastere profesionala atat in tara cat si la nivel international.Curs complet adresat persoanelor care vizeza obtinerea atestatului de Inspector ITP

  Detalii
  Centrul Educațional pentru copii Calificat for Kids

  Cursurile se adresează copiilor de grădiniță și școală generală fiind organizate în acest moment în mai multe orașe din țară. Portofoliul de training conține două programe educaționale pentru dezvoltarea personală și emoțională a copiilor. Primul program este adresat preșcolarilor și se desfășoară sub licența Future Learning for Kids. Al doilea program este conceput special pentru școlari, fiind desfășurat sub licența Clever Children.

  Detalii
  DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE DE EVALUARE

  Auzim tot mai mult despre cerințele angajatorilor cu privire la calificare și deținerea unei diplome care să ateste cunoștințele personalului. Într-o lume în care accesul la informații și posibilitățile de a învața meserie pe cont propriu sunt tot mai des întâlnite devine necesară deținerea unui document care să demonstreze calificarea...

  Detalii
  ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

  Evaluarea competenţelor profesionale reprezintă modalitatea rapidă de recunoaștere şi certificare a competenţelor profesionale dobândite la locul de muncă, prin studiu individual sau alte căi nonformale/ informale, fiind recomandată tuturor persoanelor care știu o meserie dar nu dețin dovada calificării. Citește, în continuare, care sunt etapele procesului de evaluare și certificare a competențelor profesionale.

  Detalii
  UN NOU CURS ÎN OFERTĂ!Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave

  Nou! Curs calificare nivel 3 "Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave".Un curs despre instalațiile electrice, măsurători, verificări, montări, demontări, lucrări de mentenanță la aparatele de bord, la sistemele electrice și electromecanice ale aeronavelor ................

  Detalii

  Au avut încredere în noi

  Listă programe

  VOPSITOR AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC TINICHIGIU CAROSIER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC DIVERSITATE ȘI INCLUZIUNE ÎN ORGANIZAȚIE / Curs online Diversitate si incluziune in organizatie Nou ! EXPERT ÎN EGALITATE DE ȘANSE / Curs autorizat Nou ! COMPETENȚE ANTREPRENORIALE / Curs autorizat Nou ! PLANIFICAREA & ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROPRII ȘI ALE ECHIPEI / Training ON-LINE Nou ! STILIST EXTENSII GENE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe! Instruire pentru lucrul la înălțime / Instruire pentru lucrul la înălțime Nou ! Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal (DPO) / Curs specialitate Nou ! ADMINISTRATOR DE CONDOMINII(IMOBIL) / Curs Calificare ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ASFALTATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC AGENT DE SECURITATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BARMAN / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC BRUTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat BUCĂTAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CADRU TEHNIC CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL P.S.I. / Curs Perfecţionare CAMERISTĂ HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC COFETAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat CONFECȚIONER ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E(Examen-30 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Instalatori autorizaţi A.N.R.E (Prelungire-20 H) Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE / Verificatori de proiecte /Experţi tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Electricieni autorizaţi A.N.R.E Începe! CURS PREGĂTIRE TEORETICĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE TEHNOLOGICE / Verificatori de proiecte/Experţi tehnici de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ELECTRICIAN AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Începe! ELEMENTE ESENTIALE IN VANZARI- CUM SA INTREBI SI CUM SA ASCULTI / Curs on-line Nou ! ELECTRICIAN ÎN INSTALAŢII ENERGETICE / Curs Calificare ELECTROMECANIC INSTALAȚII ȘI APARATURĂ DE BORD AERONAVE / Curs calificare EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE / Curs Perfecționare FIERAR - BETONIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat FORMATOR / Curs Perfecţionare FRIGOTEHNIST / Curs Calificare Începe! IGIENĂ / Program de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă Începe! INFIRMIER/Ă / Curs Iniţiere INFIRMIERĂ / Curs Calificare Începe! INFIRMIERĂ / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BĂTRÂNI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ÎNGRIJITOARE BOLNAVI LA DOMICILIU / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ÎNGRIJITOARE COPII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ SSM (80H) / Curs Specializare INSTALATOR APĂ, CANAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI DE GAZE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE / Curs Calificare Începe! INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE / Curs Specializare INTELIGENTA EMOTIONALA / Curs on-line Nou ! LIMBA FRANCEZĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA GERMANĂ SIMPLU ȘI REPEDE / Curs on-line LIMBA ITALIANĂ CURS INTENSIV / Curs on-line LĂCĂTUŞ MECANIC ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII UNIVERSALE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII, STRUCTURI AERONAVE / Curs Calificare LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR FINISOR PENTRU CONSTRUCȚII / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC LUCRĂTOR COMERCIAL / Evaluare şi certificare competenţe profesionale MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE / Curs Specializare MAISTRU ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MAISTRU INSTALATOR ÎN CONSTRUCŢII / Curs Specializare MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII ECHIPELOR / Training față în față/on-line Nou ! MAISTRU MECANIC / Curs Specializare MAȘINIST UTILAJE CALE ȘI TERASAMENTE / Curs Calificare MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC DE AERONAVE / Curs de calificare MECANIC VULCANIZATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MONTATOR PEREŢI ŞI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat FAIANŢAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MECANIC AUTO / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat MĂCELAR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI - DRUJBIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC Operator la colectatul și manipulatul lemnului (TAFIST) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare fara curs/ Program autorizat ANC OPERATOR LA MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ (CNC) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare/ Program autorizat ANC OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC / Certificat recunoscut internațional OSPĂTAR (CHELNER) / Evaluare şi certificare competenţe profesionale OPERATOR LA MAȘINI-UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ(CNC) / Curs Calificare PRIM-AJUTOR / Training PATISER / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC PROIECTANT DECORAŢIUNI INTERIOARE / Curs Calificare RECEPTIONER DE HOTEL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat Relatia cu superiorul / Curs on-line Nou ! RESPONSABIL GESTIUNEA DEŞEURILOR / Curs on-line PAVATOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC STIVUITORIST (FĂRĂ ISCIR) / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat SUDOR ELECTRIC / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TÂMPLAR UNIVERSAL / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR - TOPOGRAF / Curs Calificare TEHNICIAN DRUMURI ŞI PODURI / Curs Calificare TEHNICIAN ELECTROMECANIC / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN ÎN CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Curs Calificare Începe! Tehnician in industria alimentara / Curs on-line TEHNICIAN ÎN INSTALAŢII ELECTRICE / Curs Calificare Începe! TEHNICIAN INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII / Curs Calificare TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE / Curs specializare TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC / Curs Calificare ZIDAR ROȘAR-TENCUITOR / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat TRACTORIST / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC ZUGRAV / CALIFICARE obținută pe baza experienței, prin evaluare / Program autorizat ANC
  • JOOBLE
  • Academia Beauty
  • eCalificat
  • CPDE
  • ISO90001
  • ISO 14001
  • Scoala de maistri
  • ANC
  • APFFPR